28/05/2018

اعطای گواهینامه مرحله اول دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها (کلاس دکتر فولکمار کرایسل)

اعطای گواهینامه مرحله اول دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها که توسط پروفسور فولکمار کرایسل برگزار گردید.
17/05/2018

اعطای گواهینامه مرحله اول دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها (کلاس دکتر فولکمار کرایسل)

اعطای گواهینامه مرحله اول دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها که توسط دکتر فولکمار کرایسل برگزار گردید.
09/05/2018

کلاس آموزشی لیزر آکوپانکچر مخصوص پزشکان با حضور پروفسور فرانک بار (اسطوره زنده طب سوزنی گوش دنیا)

دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها با گواهی انجمنهای طب سوزنی آلمان و اروپا و تایید انجمن علمی طب سوزنی ایران
28/05/2018

اعطای گواهینامه مرحله اول دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها (کلاس دکتر فولکمار کرایسل)

اعطای گواهینامه مرحله اول دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها که توسط پروفسور فولکمار کرایسل برگزار گردید.
17/05/2018

اعطای گواهینامه مرحله اول دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها (کلاس دکتر فولکمار کرایسل)

اعطای گواهینامه مرحله اول دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها که توسط دکتر فولکمار کرایسل برگزار گردید.
09/05/2018

کلاس آموزشی لیزر آکوپانکچر مخصوص پزشکان با حضور پروفسور فرانک بار (اسطوره زنده طب سوزنی گوش دنیا)

دوره آموزشی طب سوزنی گوش به روش آلمانها با گواهی انجمنهای طب سوزنی آلمان و اروپا و تایید انجمن علمی طب سوزنی ایران